Giới thiệu chuyên mục Report Scam

Nơi đăng tải các bài viết là report Scam, lừa đảo, dịch vụ kém chất lượng, thiếu uy tín…

(Chú ý: Yêu cầu đăng tải các bằng chứng xác thực đầy đủ)