Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Hướng dẫn Prompt chi tiết

Học cách áp dụng Prompt AI để viết nội dung chuẩn SEO qua bài viết “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Những chiến lược hàng đầu giúp bạn tối ưu hóa SEO một cách chuyên nghiệp! ← Đoạn sapo này do AI viết đó ^^

Chào anh em, cũng rất lâu rồi chưa chia sẻ gì cho ACE, nay rảnh rảnh ngồi nghĩ xem nên chia sẻ gì giúp ích cho các bạn làm SEO được năng suất hơn và tôi nghĩ ngay đến AI vs SEO.

À mà quên, tôi định đi vào prompt luôn nhưng thôi tôi sẽ phổ cập 1 số dạng Prompt guidelines mà hay được sử dụng trong các cấu trúc khi gõ prompt ^^

1. Prompt Guidelines

1.1. Dấu ngoặc nhọn {}

Dấu ngoặc nhọn {} thường được sử dụng để bao quanh các biến số hoặc các phần tử có thể thay đổi trong cấu trúc prompt. Nó giúp cho mô hình AI hiểu rặng phần nội dung bên trong {} là có tính chất biến đổi hoặc tùy chọn. Ví dụ: {tên_sản_phẩm}; {Giá}; {Mô_tả_ngắn}

1.2. Dấu ngoặc vuông [ ]

Dấu ngoặc vuông [ ] được dùng để Bao quanh thông tin cụ thể hoặc tùy chọn. Giúp cho mô hình AI nhận biết các từ khóa, cụm từ quan trọng, hoặc các tùy chọn mà người dùng có thể cung cấp.
 • Ngoài ra Dấu ngoặc vuông dùng để Định nghĩa các biến số hoặc thông số: Trong các lệnh hoặc yêu cầu phức tạp, dấu ngoặc vuông có thể giúp làm rõ các biến số cho mô hình AI cần chú ý.

1.3. Dấu ngoặc tròn ()

Dấu ngoặc tròn () thường được sử dụng để bổ sung thông tin thêm hoặc các tùy chọn phụ. () giúp cung cấp các chi tiết bổ sung mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc chính của prompt.

1.4. Hai dấu gạch ngang --

Hai dấu gạch ngang -- được dùng để tách biệt các phần nội dung hoặc các mục trong một danh sách, giúp làm rõ ràng các ý tưởng hoặc yêu cầu khác nhau.

1.5. Dấu ngoặc kép ""

Dấu ngoặc kép "" là để Nhấn mạnh nội dung chính xác: Để đảm bảo rằng mô hình AI hiểu rằng đoạn văn hoặc từ trong dấu ngoặc kép cần được giữ nguyên hoặc có tầm quan trọng đặc biệt.

Ngoài ra “” còn dùng để Trích dẫn ghi chú, giới hạn câu trả lời và Tìm kiếm nội dung chính xác.

1.6. Dấu ngoặc đơn ''

Dấu ngoặc đơn ‘’ được dùng chính cho việc Trích dẫn đơn giản hoặc nhấn mạnh nhẹ nhàng.

Dấu ngoặc đơn thường được dùng để trích dẫn hoặc nhấn mạnh các từ hoặc cụm từ một cách ít chính thức hơn so với dấu ngoặc kép. Chúng giúp làm rõ hoặc làm nổi bật một từ mà không cần đặt nó vào ngữ cảnh trích dẫn chính thức.

Ngoài ra nó còn được dùng cho các việc sau:

 • Dùng trong các chú thích hoặc ghi chú
 • Phân biệt ngữ nghĩa hoặc cách viết
 • Chỉ ra các biến thể hoặc ví dụ
 • Làm rõ ngữ cảnh hoặc ý nghĩa trong câu.

1.7. Ba dấu thăng ###

Ba dấu thăng được dùng để làm một số nhiệm vụ sau: Phân tách phần dữ liệu, đánh dấu kết thúc, tạo ranh giới cho phản hồi, ký hiệu trong tài liệu hoặc markdown… Đại loại Ba dấu thăng dùng trong prompt của AI thường được dùng để phân tách các phần khác nhau của dữ liệu đầu vào hoặc để biểu thị các phần kết thúc trong văn bản.

1.8. Dấu gạch chéo //

Dấu gạch chéo (//) thường được dùng để chỉ chú thích hoặc phần không cần thiết trong văn bản. Ví dụ: Viết một đoạn văn về SEO // không bao gồm các công cụ cụ thể.

1.9. Dấu sổ chéo ngược \

Dùng để thoát ký tự trong mã hoặc văn bản. Ví dụ: Dùng từ khóa "SEO on-page" để tối ưu hóa bài viết.

PS: Còn một số nữa, nhưng tôi update sau… Bạn nào còn biết về ý nghĩa các dấu này vui lòng comment bổ sung nha!

2. Prompt tối ưu thẻ Title

Ví dụ ban đầu bạn có title: Prompt để viết Content bằng AI chuẩn SEO [Nguồn từ chuyên gia] (là tiêu đề bài viết tôi đang gõ đây, tiêu đề hơi cùi nhỉ nhưng thôi vấn đề nó nằm ở cái tôi sắp hướng dẫn đó ^^)

:test_tube: Prompt:

My website/blog post is about ‘Prompt để viết Content bằng AI chuẩn SEO [Nguồn từ chuyên gia].’

The current title tag is 60 characters.

Suggest a revised, SEO-friendly title tag that encapsulates the essence of the post while staying within optimal character limits.

Thay dòng: Prompt để viết Content bằng AI chuẩn SEO [Nguồn từ chuyên gia]. ← bằng tiêu đề bạn muốn, chú ý dấu ‘’ nha!

Kết quả trả về từ ChatGpt

For an SEO-friendly title tag that encapsulates the essence of your website/blog post while staying within the optimal length (around 60 characters), consider the following revised title:

“Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”

This title is concise, highlights the focus on AI and SEO, and indicates the expertise behind the content.3.

:test_tube: Prompt nâng cao:

Explain the rationale behind the suggested title tag. How does it align with SEO best practices while still capturing the essence of the website/blog articles.

Kết quả trả về từ ChatGpt

Rationale for the Suggested Title Tag:

“Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”

Alignment with SEO Best Practices:

 1. Keyword Placement:

  • “Prompt AI viết Content”: Integrates key terms related to the use of AI in content writing.
  • “chuẩn SEO”: Includes the primary keyword related to search engine optimization, crucial for attracting search traffic.
  • Positioning: Keywords are placed at the beginning of the title, which aligns with SEO best practices as search engines give more weight to the initial words.
 2. Optimal Length:

  • Character Count: The suggested title is 50 characters long, well within the recommended 50-60 character range for title tags. This ensures the title is fully visible in search engine results pages (SERPs) without being truncated, enhancing click-through rates.
 3. Clarity and Relevance:

  • Clarity: The title clearly conveys that the post provides expert insights on creating AI-generated content that is optimized for SEO.
  • Relevance: It immediately tells readers that the article is about AI prompts for SEO-friendly content, appealing to those interested in AI, content creation, and SEO.
 4. Engagement:

  • “Bí quyết từ Chuyên gia”: Suggests expert advice, which can increase the perceived value of the post and entice clicks from users seeking authoritative content.

Capturing the Essence of the Blog Post:

 1. Focus on AI and Content Creation:

  • “Prompt AI viết Content”: Emphasizes the core subject of using AI prompts for writing content, aligning with the theme of leveraging technology in content creation.
 2. SEO Optimization:

  • “chuẩn SEO”: Clearly indicates that the content is aimed at meeting SEO standards, directly reflecting the intent of the blog post to guide users in writing SEO-optimized content.
 3. Expertise Highlight:

  • “Bí quyết từ Chuyên gia”: Positions the post as a source of expert tips, enhancing credibility and attracting users looking for professional guidance.

Benefits:

 • Visibility: The title is likely to rank higher in search results due to the inclusion of relevant keywords.
 • Click-Through Rate: The clear, informative, and authoritative tone encourages clicks by promising valuable insights from experts.
 • User Engagement: By addressing both AI in content creation and SEO optimization, it appeals to a wide audience interested in these trending topics.

Overall, this title tag effectively balances SEO considerations with a clear, engaging message that captures the blog post’s essence.

Muốn hiểu nội dung prompt thì dùng Google translate để hiểu nội dung là gì nha, ngoài ra nếu kết quả mà AI trả về là English thì tiếp tục 1 prompt thần thánh là: Translate to vietnamese.

:link: Link chi tiết prompt: https://chatgpt.com/share/a7026b46-197b-4b8f-a66c-de772872d912

Sau khi thực hiện với ChatGpt trên tôi khá ưng ý với title: Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia, nếu bạn muốn biết title này có trên Google chưa thì hãy dùng toán tử: allintitle: title để kiểm tra trước khi quyết định sử dụng hay không nhé.

3. Prompt tạo thẻ Meta Description

Với việc tạo thẻ Meta Description này bạn có thể dùng để làm đoạn Sapo cho bài viết đó luôn.

:test_tube: Prompt:

I’ve written an in-depth article about ‘Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia’ Generate a meta description with the target keyword ‘Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia’

Kết quả trả về từ ChatGpt

Here are some meta description options for your article “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”:

Meta Descriptions:

 1. Khám phá bí quyết từ chuyên gia với “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Nâng tầm chiến lược nội dung và tối ưu hóa SEO với những mẹo hiệu quả nhất!

 2. Tìm hiểu cách sử dụng Prompt AI để viết nội dung chuẩn SEO với bài viết “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Những chiến lược độc đáo giúp tăng thứ hạng!

 3. “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia” hướng dẫn chi tiết cách viết nội dung SEO tối ưu. Khám phá phương pháp từ các chuyên gia để nâng cao hiệu quả SEO!

 4. Tăng cường khả năng viết content chuẩn SEO với “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Khám phá mẹo từ chuyên gia để tối ưu hóa nội dung một cách dễ dàng!

 5. Nắm bắt bí quyết viết nội dung chuẩn SEO với AI trong bài viết “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Những hướng dẫn từ chuyên gia để tạo content hiệu quả và chuẩn SEO!

Choose the one that best fits your article’s tone and intent!

:test_tube: Prompt nâng cao:

Give me 5 more variations for the above meta description following all SEO best practices.

Kết quả trả về từ ChatGpt

Here are three more SEO-optimized meta description variations for “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”:

Meta Descriptions:

 1. Tìm hiểu bí quyết sử dụng Prompt AI viết Content chuẩn SEO trong bài viết “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Tối ưu hóa chiến lược SEO của bạn ngay hôm nay!

 2. “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia” cung cấp những mẹo viết content hiệu quả nhất từ chuyên gia. Khám phá cách tăng hiệu suất SEO cho trang web của bạn!

 3. Học cách áp dụng Prompt AI để viết nội dung chuẩn SEO qua bài viết “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”. Những chiến lược hàng đầu giúp bạn tối ưu hóa SEO một cách chuyên nghiệp!

These descriptions incorporate the primary keyword while remaining concise, engaging, and informative, aligning with SEO best practices for meta descriptions.

:link: Link prompt thực hiện trên ChatGpt: https://chatgpt.com/share/30bd6b47-b10b-41b3-aa36-fbd90da98bd7

4. Tạo outline bài viết

:test_tube: Prompt:

I’m preparing an article titled ‘Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia.’

Draft an SEO-friendly outline that structures the website/blog post, offering a sequential flow of topics to be covered.

Kết quả tả về từ ChatGpt

Here’s an SEO-friendly outline for your article “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”:


I. Giới Thiệu về AI và SEO Content

 1. Khái niệm AI trong sáng tạo nội dung
  • Định nghĩa AI trong viết content.
  • Tại sao AI được áp dụng trong viết bài chuẩn SEO.
 2. Lợi ích của việc sử dụng AI để tạo content SEO
  • Hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
  • Khả năng tối ưu hóa từ khóa và cấu trúc bài viết.

II. Tầm Quan Trọng của Prompt trong Viết Content bằng AI

 1. Prompt là gì?
  • Định nghĩa và vai trò của prompt trong viết bài bằng AI.
 2. Tại sao Prompt quan trọng cho SEO?
  • Cách prompt ảnh hưởng đến chất lượng nội dung.
  • Tăng cường khả năng tối ưu hóa từ khóa.

III. Cách Tạo Prompt AI Hiệu Quả Cho Content Chuẩn SEO

 1. Nghiên cứu và Xác định Từ Khóa
  • Các công cụ và phương pháp nghiên cứu từ khóa.
  • Xác định từ khóa chính và phụ.
 2. Cấu trúc Prompt cho Viết Content SEO
  • Ví dụ về prompt cơ bản và nâng cao.
  • Phương pháp đặt câu hỏi và hướng dẫn AI.
 3. Phân tích các Prompt từ chuyên gia
  • Các mẫu prompt đã thành công.
  • Tích hợp feedback từ các chuyên gia SEO.

IV. Các Lỗi Thường Gặp Khi Tạo Prompt và Cách Khắc Phục

 1. Lỗi phổ biến trong quá trình tạo prompt
  • Ví dụ về các lỗi thường gặp.
 2. Chiến lược cải thiện và tối ưu hóa prompt
  • Các mẹo và kỹ thuật để cải thiện prompt.
  • Ví dụ thực tế và cách sửa lỗi.

V. Công Cụ và Phần Mềm Hỗ Trợ Viết Content Chuẩn SEO bằng AI

 1. Giới thiệu các công cụ AI viết content SEO
  • Danh sách các công cụ phổ biến.
  • Đánh giá và so sánh các công cụ.
 2. Hướng dẫn sử dụng công cụ AI với prompt
  • Cách sử dụng công cụ để tạo nội dung chuẩn SEO.
  • Hướng dẫn cụ thể và ví dụ.

VI. Tích Hợp Prompt AI trong Chiến Lược Content Marketing

 1. Vai trò của AI trong chiến lược tổng thể
  • Tối ưu hóa chiến lược content với AI.
  • Lợi ích của việc sử dụng AI trong dài hạn.
 2. Case study: Thành công từ các chiến lược sử dụng Prompt AI
  • Ví dụ thực tế từ các doanh nghiệp đã thành công.
  • Phân tích các yếu tố dẫn đến thành công.

VII. Kết Luận và Kêu Gọi Hành Động

 1. Tóm tắt lợi ích của Prompt AI cho viết content SEO
  • Nhấn mạnh những điểm chính đã thảo luận.
 2. Kêu gọi hành động
  • Khuyến khích độc giả áp dụng AI và prompt vào chiến lược của họ.
  • Đề xuất các bước tiếp theo.

VIII. Phụ Lục và Tài Liệu Tham Khảo

 1. Tài liệu tham khảo về SEO và AI
  • Liệt kê các nguồn hữu ích.
 2. Liên kết và tài nguyên để nghiên cứu thêm

This outline ensures a logical flow of topics, from introducing the concepts of AI and SEO content, through practical steps to create effective prompts, to integrating AI into broader content strategies.

:test_tube: Prompt nâng cao:

Given the outline you’ve generated, can you suggest 5 internal links to my website/blog posts that I can naturally incorporate within this new article?

Here’s my website’s website/blog page: [nghienseo.com]

Kết quả tả về từ ChatGpt

Certainly! Here are three suggested internal links that you can incorporate naturally within your new article on “Prompt AI viết Content chuẩn SEO: Bí quyết từ Chuyên gia”:

 1. Link 1:

  • Anchor Text: “Tối ưu hóa từ khóa”
  • Target URL: nghienseo.com/tim-hieu-ve-tim-tu-khoa-cho-seo
  • Context: When discussing the importance of keyword optimization in creating effective AI prompts, you can link to this detailed guide on your website about keyword research for SEO.
 2. Link 2:

  • Anchor Text: “Công cụ AI viết content”
  • Target URL: nghienseo.com/cac-cong-cu-ai-viet-content
  • Context: In the section where you introduce different AI tools for writing SEO content, you can link to this page where readers can explore various AI tools available for content creation.
 3. Link 3:

  • Anchor Text: “Chiến lược Content Marketing”
  • Target URL: nghienseo.com/chien-luoc-content-marketing
  • Context: Towards the end of your article, when discussing the integration of AI prompts into a broader content marketing strategy, link to this page that outlines effective content marketing strategies that can be enhanced with AI.

These links will not only provide additional value to your readers by offering further insights but also help in guiding them to explore more relevant content on your website.

PS: Riêng phần prompt nâng cao này thực hiện với domain nghienseo.com nhưng do website còn đang chạy thử nghiệm, ít slug nên AI trả kết quả hơi ngáo tý ^^

:link: Link prompt thực hiện trên ChatGpt: https://chatgpt.com/share/29835ab5-502a-41ca-8e17-ca84acd331d6

Nếu để dùng AI cho việc SEO thì còn có rất nhiều prompt khác nhưng để tôi có hứng thú sẽ chia sẻ thêm về các prompt cho các việc:

 • Keyword Research: Tạo List cho seed keywords, long-tail keywords…
 • Competitive Analysis: Content Gap, mở rộng nội dung…
 • Triển khai từ khóa LSI, NLP Friendly Writing…
 • Tạo sitemap, tạo outline bài viết, chỉnh/sửa content…
 • Ngoài ra trong các cấu trúc prompt trên tôi sử dụng cơ bản đều đi theo nguyên tắc về cấu trúc prompt dạng đơn giản, hiệu quả: Personal - Task - Context - Format… thường sử dụng khi tương tác với AI.

Các AI hiện tại làm được rất nhiều việc, cái chính là tư duy bạn sử dụng và nên coi nó là một skillset cần có ở bản thân mình để nâng cao hiệu suất công việc một cách hiệu quả. AI không toàn năng nhưng cách mà bạn tương tác với nó ra sao thì nó nằm ở mindset của bạn.


Lưu ý thêm:

 1. Có thể dùng cho Chatgpt, gemini, coze… Cụ thể thì bài này tôi thực hiện trên ChatGpt bản miễn phí nha.

 2. Trong các prompt có tiếng Việt hãy thay bằng nội dung bạn muốn.

 3. Dùng AI bằng các Extensions cho trình duyệt (khuyến khích chrome) như: AIRPM, ChatGPT Summarize & Chat, ChatGPT for Google…

 4. Đoạn sapo đầu bài là lấy từ kết quả của prompt tôi thực hiện khi viết bài viết này đó, được không ta ^^

 5. Bạn cũng có thể tìm kiếm bài viết này trên Google bằng các từ khóa sau: Cách viết prompt Chat GPT; Prompt viết bài chuẩn SEO; Viết Content SEO Bằng AI; Học prompt AI; Prompt viết content; Cách viết prompt hiệu quả cho tạo nội dung AI; AI viết cho [loại nội dung cụ thể]; AI viết content cho [ngành của bạn]; Prompt viết content AI tốt nhất; AI viết content theo phong cách SEO, Cách dùng AI để viết content…

:asterisk: Ghi nguồn nghienseo.com khi đăng tải lại bài viết này.

7 Lượt thích

Lên lên nào

1 Lượt thích

Hay quá, đúng cái e cần

Chắc thời gian nữa tôi phải đổi lại title là: Prompt AI cho Content SEO: Bí quyết từ Chuyên gia

Bài viết rất hữu ích, cảm ơn bạn

1 Lượt thích